Home » Adult/Teen Schedule

Adult/Teen Schedule

Monday 

Open Mat Jiu-jitsu (members only) 6:30pm

Capoeira Regional & Contemporânea 7:30pm

Tuesday 

Beginner Capoeira Movements 6:30pm

Brazilian Jiu-Jitsu 7:30pm

Wednesday

Eskrima 6:30pm

Capoeira Angola 7:30pm

Thursday

Beginner Capoeira Movements 6:30pm

                 Brazilian Jiu-JItsu 7:30pm

Friday 

Brazilian Jiujitsu 6:30pm

Self-Defense  7:30pm

(Techniques from Capoeira, Brazilian Jiujitsu, & Eskrima)

Saturday 

Capoeira Contemporânea 9am

Brazilian Jiu-Jitsu 12noon

Eskrima 1pm