Home » YOUTH CLASS SCHEDULE

YOUTH CLASS SCHEDULE

Monday

Kids Capoeira 5:30pm

Tuesday

Kids Jiu-jitsu 5:30pm

Wednesday

Kids Capoeira 5;30pm

Thursday

Kids Jiu-jitsu 5:30pm

Friday

Kids Capoeira 5:30pm

Saturday

Kids Jiu-Jitsu 10am

Kids Capoeira 11am